Wachtwoord Vernieuwen

 • Vrijheid, blijheid en de wereld ontdekken…

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

De algemene huurvoorwaarden in het kort:

 • Bestuurders moeten minimaal 24 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
 • Borg bedraagt € 1000,-. Deze wordt na de verhuur z.s.m. retour gestort.
 • Huurprijs wordt vooraf in maximaal 2 termijnen betaald.
 • Vrije kilometers: Dagverhuur 200 km. Weekendverhuur 450 km. Weekverhuur 1000 km. Daarboven betaald de huurder €0,25 per k/m.
 • Onze busjes komen uit jaren eind 70 van de vorige eeuw en daarmee niet (echt) geschikt voor de lange afstanden.
 • Huurder is verplicht regelmatig (elke 500 km) olie te controleren en zo nodig bij te vullen. Advies is om dit dagelijks voor vertrek te doen.
 • Benzine tanken: euro 98. Verboden benzine met ethanol (Euro95/E10) te tanken
 • Bij overschrijding van de huurperiode worden extra huur en onkosten in rekening gebracht
 • De camper/busje dient in dezelfde staat te worden teruggebracht.
 • De camper/busje mag uitsluitend gebruikt worden in de op de groene kaart vermelde landen.
 • De camper/busje mag niet worden gewassen in een automatische wasstraat.
 • Huisdieren, vuur en roken zijn niet toegestaan in de camper/busje.
 • De camper/busje moet op behoorlijke wijze worden behandeld en verzorgd (als was het jouw eigen bezit).
 • Respecteer de leeftijd van de camper/busje
 • De camper/busje is WA en Casco (all risk) verzekerd, heeft een inzittendenverzekering en is voorzien van een uitgebreid pechhulp onderweg verzekering met vervangend (kampeer)vervoer.
 • Huurder wordt geadviseerd een reisverzekering af te hebben gesloten.
 • Eigen risico bedraagt € 1000,- per gebeurtenis. Er zijn verzekeringen af te sluiten welke het eigen risico te dekken. Deze dient door de huurder zelf te worden afgesloten.
 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1) Deze huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan, evenals van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.

1.2) Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

1.3) Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn. Daarnaast zal worden gekozen voor een Nederlandse rechter.

Artikel 2 Offerte, huurprijs, kosten, borg

2.1) Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, extra benodigdheden en huurprijs.

2.2) De huursom wordt in twee termijnen betaald. Binnen 1 week na de ontvangst van de huurovereenkomst dient 50% van het totaalbedrag, te worden voldaan. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek bij blauwbusje binnen te zijn, aangevuld met de borg van € 1000,-. De bedragen dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer NL35RABO0317611860 t.n.v. M.S.M. Schrijver te Zwolle.

2.3) Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen zes weken voor de vertrekdatum is de huursom ineens verschuldigd. De betaling dient dan te worden voldaan binnen 1 week na boeking indien de tijdsperiode tussen boeking en vertrek dit toelaat, anders in overleg zo spoedig mogelijk.

2.4) Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper/busje en/of inventaris en hulpmiddelen, verplicht blauwbusje zich binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst de borg aan de huurder terug te storten.

Artikel 3 Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst

3.1) Tot uitvoering van een opdracht is blauwbusje verplicht, nadat de door de huurder en blauwbusje ondertekende huurovereenkomst, kopie van legitimatie en rijbewijs/rijbewijzen en de huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan blauwbusje heeft voldaan.

3.2) Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende brief. De datum van de postbezorging geldt als annuleringsdatum. Tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder 25% van de huursom verschuldigd. Tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering na 4 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de annuleringskosten 100% van de huursom. Het strekt tot aanbeveling een annuleringsverzekering af te sluiten.

3.3) De huurder verplicht zich de camper/busje uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan blauwbusje terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door blauwbusje is toegestaan. De huurtermijn

wordt verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden en condities. De te betalen extra huursom wordt bij inlevering van de camper/busje door de huurder contant voldaan. In het hoogseizoen loopt de standaard huurperiode van vrijdag 15.00 uur (afhaaltijdstip) tot vrijdag 10.00 uur (inlevertijdstip). Het

eerder terugbrengen van de camper/busje leidt niet tot enige restitutie van de huursom.

3.4) Indien de camper/busje niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij blauwbusje weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper/busje, waarbij de dagvergoeding € 300,- bedraagt tot en met de dag dat de camper/busje weer in

bezit is van blauwbusje, onverminderd de eventuele door blauwbusje verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een door blauwbusje toerekenbare oorzaak.

3.5) Blauwbusje is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de

camper te stellen:

 • Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
 • Bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van de huurder.
 • Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper/busje, dan wel bij beslag op de gehuurde camper/busje.
 • Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 • Indien de camper/busje niet meer veilig is om te verhuren.

Artikel 4 Aflevering en terugbezorging

4.1) Indien blauwbusje niet in staat zal zijn de camper/busje aan de huurder ter beschikking te stellen, heeft blauwbusje het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. De huurder vrijwaart blauwbusje voor alle aanspraken of

schadevergoeding.

4.2) Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 4 lid 1. zal blauwbusje de al door de huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom restitueren.

4.3) Bij terugbezorging dient de camper/busje in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van de huurder.

4.4) De camper/busje wordt door blauwbusje als in onderstaand schema afgeleverd. De camper/busje dient door de huurder in dezelfde staat te worden terugbezorgd als waarin hij deze heeft ontvangen.
Bij gebreken worden onderstaande kosten in rekening gebracht:

Buitenzijde camper/busje schoon (wasstraat verboden) € 30,-

Binnenzijde camper/busje schoon: € 50,-;

Rook/geurvrij maken: € 250,-

Brandstoftank vol € 100,-

Inventaris schoon en volledig (zie inventarislijst)

Compleet maken: vervangingskosten

4.5) Voor vertrek en bij inlevering inspecteren blauwbusje en de huurder gezamenlijk de camper/busje, evenals de daartoe behorende inventaris.

4.6) Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades

tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan blauwbusje ter hand stellen. Dit bedrag dient binnen 2 weken na vermelding te zijn voldaan.

Artikel 5 Gebruik van de gehuurde camper/busje

5.1) Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde bestuurders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de auto besturen.

Bestuurders moeten minimaal 24 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B tenzij anders is overeengekomen.

5.2) De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist.

5.3) De huurder verbindt zich de camper/busje te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboek, evenals volgens de aanwijzingen, zoals die door blauw busje worden gegeven. Voornamelijk zal hij geregeld de bandenspanning en het oliepeil controleren en zo nodig op peil brengen. Een fles motorolie wordt meegeleverd in de standaard uitrusting.

5.4) De camper/busje mag uitsluitend gebruikt worden in de op de groene kaart vermelde landen in Europa. Wintersportbestemmingen zijn in de periode van 1 november tot 31 maart uitgesloten. Blauw busje houdt zich het recht voor bepaalde risicogebieden (tijdelijk) uit te sluiten.

5.5) De huurder dient ervoor te zorgen dat de auto uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de auto op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd (als was het uw eigen bezit) en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. De huurder dient de auto te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.

5.6) Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, vaste versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper/busje.

5.7) Het is niet toegestaan de camper/busje te laten wassen in een automatische wasstraat.

5.8) Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de camper/busje.

5.9) Roken in de camper/busje is niet toegestaan.

5.10) Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper/busje te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de camper/busje kan ontstaan, of de belangen van Blauw busje kunnen worden geschaad.

5.11) Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de camper/busje te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper/busje te beschikken in strijd met de belangen van Blauw busje.

5.12) Indien huurder met de camper/busje buiten Nederland reist is de huurder verplicht zelf voor alle deelnemers aan de reis een reisverzekering af te sluiten.

Artikel 6 Onderhoud, reparatie, overige kosten

6.1) Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door Blauw busje uitgevoerd. Blauw busje zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een aaneengesloten huurperiode meer dan 10.000km gereden wordt. In dat geval dient de huurder een

onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf van het desbetreffende automerk van de gehuurde camper/busje. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper/busje zijn voor rekening van de huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof,

wassen (wasstraat verboden), bandreparatie, stalling, ruitbreuk, boetes etc.

6.2) Noodzakelijke reparaties aan de camper/busje, welke het bedrag van € 150,-, of met een corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van Blauw busje worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van blauwbusje. De huurder dient te allen tijde rekeningen hiervan te kunnen overleggen. Bij het in gebreke blijven hiervan zijn deze kosten voor rekening van de huurder.

6.3) De huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met blauwbusje of de pechhulp. Wanneer de kosten van een door blauwbusje goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt blauwbusje zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.

6.4) Alle reparaties aan de camper/busje dienen te geschieden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk van de gehuurde camper/busje. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper/busje mogen slechts uitgevoerd worden door vakkundige personen, wat

dient te blijken uit door de huurder te overleggen nota’s.

6.5) De door de huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van Blauw busje elders uitgevoerde reparaties worden door Blauw busje tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.

6.6) Vergoeding is uitgesloten indien de huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten, indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

Artikel 7 Schade aan de gehuurde camper/busje

7.1) Blauw busje stelt dat de auto op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke en technisch goede staat verkeert.

7.2) De huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper/busje betrokken is, danwel bij beschadiging of diefstal van de camper/busje, Blauw busje daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen. De huurder dient alle aanwijzingen ter zake van Blauw busje onmiddellijk

en volledig op te volgen.

7.3) De huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en deze Blauw busje uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.

7.4) De huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. De huurder verzoekt voorts de betrokkenen

het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt de huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van Blauw busje.

7.5) De huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van Blauw busje ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

7.6) Schade ontstaan als gevolg van het vullen van een tank met verkeerde vloeistof (voorbeeld: diesel in plaats bezine) is volledig voor rekening van de huurder.

Artikel 8 Verzekering

Blauw busje verklaart dat de camper/busje WA en Casco (all risk) verzekerd is en beschikt over een schadeverzekering inzittenden. Tevens is voor de camper/busje uitgebreide pechhulpdienst voor onderweg afgesloten met de modules wegenwachtservice, voertuighulp buitenland extra, vervangend vervoer

in binnen- en buitenland. De huurder hoeft hiervoor geen extra kosten te maken. Voor rekening van de huurder, die blauwbusje ter zake vrijwaart, blijft evenwel:

 • Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.
 • Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
 • Een eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis, tenzij de schade verhaald kan worden op de tegenpartij.
 • Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 van deze huurvoorwaarden of door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder.

De verzekeringsvoorwaarden liggen bij Blauw busje ter inzage.

Artikel 9 Schade van de huurder

Blauwbusje is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper/busje of derden, wel de op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde camper/busje, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van blauwbusje, in welk geval de aansprakelijkheid van Blauw busje is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is blauwbusje nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. Blauwbusje zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:

 • Overtreding door de huurder van de verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in binnen- en buitenland.
 • Door de huurder en/of inzittenden van de camper/busje gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg zijn van een defect

aan de auto dat al (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.

 • Beëindiging van de huurovereenkomst door blauwbusje op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
 • Reparatie en onderhoud van de camper/busje dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper/busje.
 • De kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld hotelovernachting, taxi- en telefoongebruik of gederfde vakantiedagen. Hiervoor dient u zelf een reisverzekering af te sluiten.

De huurder vrijwaart blauwbusje onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake. Indien blauwbusje ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal de huurder op eerste vordering en naar opgave van blauwbusje die kosten en schade evenals gevolgkosten onverwijld aan blauwbusje voldoen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de huurder

10.1) In alle gevallen dat de huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene huurvoorwaarden en/of wet niet nakomt, is de huurder aansprakelijk voor de daardoor voor blauwbusje al ontstane en nog te ontstane kosten en schade. De huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper/busje, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van de huurder en/of derden.

10.2) De huurder zal, zonder enige reserve de door blauwbusje geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat blauwbusje deze kosten en schaden bij de huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan blauwbusje recht heeft op vergoeding door de huurder van de wettelijke rente.

10.3) Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die blauwbusje voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig en/of noodzakelijk mocht achten.

Artikel 11: Maximaal te rijden kilometers bij verhuur
11.1) In de afgesproken vergoeding is begrepen dat huurder een maximaal aantal kilometers met de camper/busje rijdt. Namelijk: Dagverhuur 200 km. Weekendverhuur 450 km. Weekverhuur 1000 km.

11.2) Boven het maximaal aantal kilometers betaald de huurder €0,25 per km.
11.2) Indien blijkt dat na het terugbrengen van de camper/busje de kilometers overschreden zijn, brengt verhuurder de extra kilometers in rekening conform de afgesproken vergoeding.